Εταιρεία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με πείρα 25 χρόνων στον κλιματισμό, ψύξη θέρμανση και μονώσεις.

Εισάγουμε πρωτοποριακά υλικά με τα οποία καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών της αγοράς. Στην καρδιά της εταιρικής μας φιλοσοφίας βρίσκεται ο σεβασμός προς τον πελάτη, τις ανάγκες και απαιτήσεις του. Προτεραιότητα θεωρείται η άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. Οι άνθρωποι μας προτείνουν λύσεις στους συνεργάτες μας για την καλύτερη εφαρμογή των υλικών στις εγκαταστάσεις με μεγάλες απαιτήσεις προδιαγραφών.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα εισαγωγής σε μονώσεις, μονωτικά υλικά, ηχομονωτικά υλικά, βιομηχανικές μονώσεις, εύκαμπτους αεραγωγούς, αεροστόπ.Ειδικά για θερμομόνωση, ηχομονώσεις, υδραυλικά, φυσικό αέριο.

 

Η ADP   δραστηριοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας πλήρη τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση, έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, ενώ συνεχώς βελτιώνει την οργανωτική της δομή και κατ΄ επέκταση τη λειτουργία της.

 

Κέντρο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι ο Πελάτης και φιλοσοφία της η Ποιότητα. Με το πνεύμα αυτό η  

ADP  έχει προβεί στο σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων της και έχει καθορίσει την οργανωτική της δομή, τους πόρους και τις διαδικασίες καθημερινών λειτουργιών της που στο σύνολό τους αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς της.

 

Πολιτική Ποιότητας

 

 

Για την εταιρία ADP , βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης και προσπάθεια κάθε στελέχους της είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, καθώς επίσης και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπου απαιτείται), σε συνδυασμό με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

 

Ποιότητα σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

 

Για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό:

·         Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008,

·         Ανασκοπούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών μας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

·         Θέτουμε μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες μας. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τη Διοίκηση της εταιρείας,

·         Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας μας,

·         Επενδύουμε στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας,

·         Παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα

 

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε ετήσια βάση, μέσα από τη διαδικασία της Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της επιχείρησης μας και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, ο ADP αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.